Comissió de docència

 • Concepte
 • Composició
 • Funcions
 • Règim de funcionament

 

Concepte

Les Comissions de Docència són els òrgans docents de caràcter col·legiat que gestionen les unitats docents. La seva constitució, composició i funcions estan definides a l’Ordre SCO/581/2008, de 22 de febrero i al DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya. Els correspon planificar i organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en el programa formatiu de l’especialitat.

Les comissions de docència es creen, es modifiquen o s’extingeixen per mitjà d’una resolució de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS), d’acord amb el procediment i els criteris que es determinin mitjançant una ordre de la persona titular del departament de salut.

 

Composició

Segons la normativa, les comissions de docència estan constituïdes pel president o presidenta, el secretari o secretària i un màxim de 20 vocals.

A la comissió de docència de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Metropolitana Nord (UD MAFiC-MN) hi estan representats tots els tutors dels centres docents d’atenció primària per mitjà dels seus coordinadors docents elegits pels tutors i el director de cada centre docent, els 4 centres hospitalaris a través dels tutors hospitalaris designats per la comissió de docència de cada hospital i els residents, amb un representant per un període de 4 anys elegit pels propis residents de cada promoció.

Són membres de la Comissió de Docència de la UD MAFiC-MN:

   • Presidenta: Dra. Magdalena Rosell Murphy (cap d’estudis)
   • Presidenta de la Subcomissió d’Infermeria: Sra. Sara Pablo Reyes
   • Secretària: Sra. Mar Sánchez Navas/Sra. Gal·la Torner Gascon (amb veu, sense vot)
   • Coordinadors docents dels centres d’atenció primària:
    • Dra. M Teresa Alzamora Sas (EAP Riu Nord-Riu Sud |Sta Coloma de Gramenet)
    • Dra. Cristina Dapena Padrón (EAP Serraperera | Cerdanyola del Vallès)
    • Dra. Anna Estafanell Celma (EAP Granollers Sud)
    • Dra. Milagros Iglesias Martínez (EAP Badia del Vallès)
    • Dra Esther Limón Ramírez (EAP Ronda Prim | Mataró)
    • Dr. Ignasi López Pavón (EAP Santa Coloma de Gramenet Centre)
    • Dra. Eva Muñoz Mata (EAP El Gorg / EAP Sant Roc | Badalona)
    • Dr. David Pérez Morales (EAP Llefià|Badalona)
    • Dra. Lydia Roig Remon (EAP La Garriga)
    • Dra. Marta Serra Laguarta (EAP Ca n’Oriac|Sabadell)
    • Dra. Maria Termes Codina (EAP Montornès-Montmeló)
   • Tutors dels centres hospitalaris
    • Dr. Emili Gené Tous (Corporació Sanitaria Parc Taulí)
    • Dr. Gabriel Giménez Pérez (Hospital General de Granollers)
    • Dra. Alba Muñiz Bravo (Hospital de l’Esperit Sant)
    • Dra. Antonia Segura Egea (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol)
   • Representants dels residents:
    • Dr. Guillermo Cabot Serra  (P2017) – CSPT
    • Dra. Ana Guisado Alonso (P2018) – HES
    • Dr.  Alejandro Vidal Duran (P2019) – HGG
   • Representant de la Comunitat Autònoma:
    • Dra. Núria Montellà Jordana (tècnic de salut)

En cas d’absència, malaltia o vacant de la presidenta, exercirà les funcions de vicepresident un dels representants dels tutors (coordinador docent) escollit amb el vot favorable de la majoria de la comissió de docència.

 

Funcions

Corresponen a la comissió de docència:

 • Aprovar la guia formativa de l’especialitat
 • Garantir que cadascun dels residents disposin del pla individual de formació  i verificar-ne l’adequació a la guia formativa en col·laboració amb els tutors
 • Vetllar per la utilització correcta de la capacitat docent de cada un dels centres docents
 • Elaborar i aprovar les normes d’avaluació dels residents
 • Remetre les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les revisions i els períodes de recuperació que corresponguin, a través del seu president o presidenta al Registre Nacional d’Especialistes en Formació; i notificar les excedències i altres situacions que repercuteixin en la durada del període formatiu al mateix Registre Nacional d’Especialistes en Formació.
 • Proposar les rotacions externes dels residents, prèviament valorades, a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, per a la seva autorització.
 • Participar activament en els procediments d’avaluació i millora del pla de qualitat docent de la unitat docent

 

Règim de funcionament

La comissió de docència de la UD MAFiC-MN es reuneix en sessió ordinària un mínim de cinc cops l’any (gener, març, maig, setembre i novembre). El calendari s’acorda en la reunió del mes de novembre i es fa públic al blog el mes de gener de l’any corresponent.

La convocatòria de les reunions amb l’ordre del dia de la sessió s’envia de forma telemàtica amb 1 setmana d’anticipació com a mínim. La documentació a tractar a la comissió s’ha d’enviar a la secretaria de la UD MAFiC-MN almenys 15 dies abans.

Les reunions extraordinàries es podran convocar en 24hores.