Avaluació infermeria

La qualificació del procés formatiu d’adquisició de competències professionals durant el període de residència es durà a terme amb l’avaluació formativa contínua, anual i final, tal i com s’indica al Real Decreto 183/2008, de 8 de febrer i a la  Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional.

Avaluació formativa contínua:  permet el seguiment del procés d’aprenentatge, mesurar les competències adquirides i identificar àrees susceptibles de millora. Per això s’utilitzen els següents instruments:

Entrevistes tutor-resident (mínim 4/any)

Avaluació que ha de fer el responsable de la rotació

L’avaluació que ha de fer el resident al finalitzar cada rotació

El portafoli o Llibre del resident d’infermeria