Avaluació

Formulari per avaluar una rotació: l’ha d’emplenar el resident al finalitzar cada rotació

Avaluació de la rotació d’Aten.Primària: a emplenar pels R4 al finalitzar la residència

Entrevista tutor-resident:    formulari disponible al Llibre de l’Especialista en Formació a l’ESPAI TUTOR -RESIDENT per fer la valoració del procés d’aprenentatge, l’adquisició de competències i les habilitats del resident. Se n’han de fer un nombre no inferior a 4 per cada any formatiu.

Directrius per a l’avaluació dels especialistes en formació : BOE-A-2018-5385

Guia del Llibre del resident (Llibre de l’Especialista en Formació)