Informació general.

  • NORMATIVA

Decret 165/2015, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Real Decreto sobre la relación laboral de los residentes

Protocol per garantir el dret a la dignitat i a la intimitat del pacient, de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (2016).

 

  • FORMACIÓ I SUPERVISIÓ DELS RESIDENTS

Programa de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària

Guia del Itinerari Formatiu IIR.  Document amb informació sobre l’estructura i organització de la UDMN. (Català / Castellà)

 

  • AVALUACIÓ
    La calificació del procés formatiu d’adquisició de competències professionals durant el període de residència es durà a terme amb l’avaluació formativa contínua, anual i final, tal i com s’indica al Real Decreto 183/2008, de 8 de febrer i a la  Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional.

Avaluació formativa contínua:  permet el seguiment del procés d’aprenentatge, mesurar les competències adquirides i identificar àrees susceptibles de millora. Per això s’utilitzen els següents intruments:

Entrevistes tutor-resident (mínim 4/any)

L’avaluació que ha de fer el responsable de la rotació

L’avaluació que ha de fer el resident al finalitzar cada rotació

El portafoli o Llibre del resident d’infermeria