Informació general

  • NORMATIVA

Decret 165/2015, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Real Decreto sobre la relación laboral de los residentes

Protocol per garantir el dret a la dignitat i a la intimitat del pacient, de la “Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud” (2016).

 

  • FORMACIÓ I SUPERVISIÓ DELS RESIDENTS

Documents del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

Programa de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària

Libro del residente de MFyC (pdf)  / Llibre de l’Especialista en Formació (LEF)

Guia del residente 2019

Protocol de supervisió del resident de l’especialitat de MFiC

Guia de l’Itinerari Formatiu MFiC: document amb informació sobre l’estructura i organització de la UD MAFiC MN. (català / castellà)

 

  • AVALUACIÓ

Formulari per avaluar una rotació: l’ha d’emplenar el resident al finalitzar cada rotació

Avaluació de la rotació d’Aten.Primària: a emplenar pels R4 al finalitzar la residència

Entrevista tutor-resident:    formulari disponible al Llibre de l’Especialista en Formació a l’ESPAI TUTOR -RESIDENT per fer la valoració del procés d’aprenentatge, l’adquisició de competències i les habilitats del resident. Se n’han de fer un nombre no inferior a 4 per cada any formatiu.

Directrius per a l’avaluació dels especialistes en formació : BOE-A-2018-5385

Guia del Llibre del resident (Llibre de l’Especialista en Formació)