Informació general

  • NORMATIVA

Decret 165/2015, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Real Decreto sobre la relación laboral de los residentes

Protocol per garantir el dret a la dignitat i a la intimitat del pacient, de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (2016).

 

  • FORMACIÓ I SUPERVISIÓ DELS RESIDENTS

Documents del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

Programa de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària

Libro del residente de MFyC

Guia del residente 2018

Protocol de supervisió del resident de l’especialitat de MFiC

Guia de l’Itinerari Formatiu MFiC: document amb informació sobre l’estructura i organització de la UDMN. (català / castellà)

 

  • AVALUACIÓ

Formulari per avaluar una rotació: l’ha d’emplenar el resident al finalitzar cada rotació

Avaluació de la rotació d’Aten.Primària: a emplenar pels R4 al finalitzar la residència

Entrevista tutor-resident (I):    formulari estàndard per enviar a la Unitat Docent

Entrevista tutor-resident (II):  document per guardar al portafoli on es valora el procés d’aprenentatge i adquisicions de competències i habilitats del resident

Guia del Llibre del resident (Portafoli)

Anuncis