Nous residents (MIR)

Documentació necessària per formalitzar el contracte de Metge Intern Resident (MIR) PDF

  • 2 fotografies mida carnet.
  • D.N.I. o N.I.E.: original i fotocòpia.
  • Número d’afiliació a la Seguretat Social: fotocòpia. (Si no disposeu d’aquest document, adreceu-vos a qualsevol oficinal de la Tresoreria General de la Seguretat Social per tal que us el generin).
  • Número de col·legiat a la província de Barcelona: fotocòpia del carnet o certificat. (En cas de no tenir el carnet de col·legiat, cal portar fotocòpia del certificat del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona on consti el número de col·legiat.)
  • Adjudicació de la plaça MIR: original i  fotocòpia
  • Dades bancàries: qualsevol document que acrediti el número de compte bancari i l’entitat bancària, on constin tots els dígits del compte, inclosos els dígits de control.
  • Títol de llicenciatura i homologació: original i còpia compulsada.
  • Dades personals (a complimentar el dia que es lliuri la documentació)

Aquesta documentació s’haurà d’entregar a la Unitat de Recursos Humans de la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord

C/ Sardana s/n (Cantonada John Lennon)
08915 Badalona
Horari : de 8 a 15 hores

 

AVIS IMPORTANT:

Segons la llei Orgànica 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, els adjudicataris de la convocatòria 2015/2016 en l’acte de presa de possessió de la seva plaça estan OBLIGATS a presentar un certificat negatiu del Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia. Aquest certificat negatiu serà un requisit per l’accés a la formació sanitària especialitzada. Si no disposen d’aquest certificat hauran de presentar còpia de la seva sol·licitud.

Trobareu més informació de com sol·licitar aquest certificat en la GUIA DEL RESIDENTE EN FORMACIÓN 2019, i en les següents adreces i documents:

Certificat Registre Delicuents Sexuals

Ministerio de Justicia : información del procediment i dades de contacte de les Gerències Territorials on s’ha de presentar la sol·licitud si es vol tramitar de forma presencial o per correu postal.

Amb tot, des del 10 de maig de 2017, les persones que optin a una feina a l’administració de la Generalitat de Catalunya no hauran de presentar el certificat en paper, sinó només autoritzar la consulta de les seves dades per via telemática (nota de prensa del Govern de la Generalitat)