Documents

AVALUACIÓ

Full per avaluar al resident al finalitzar la rotació: l’ha d’emplenar el responsable de la rotació. Un cop signat, s’ha d’enviar a la Unitat Docent.

Entrevista tutor-resident (I):    formulari estàndard per enviar a la Unitat Docent.

Entrevista tutor-resident (II):  document per guardar al portafoli on es valora el procés d’aprenentatge, adquisicions de competències i habilitats del resident.

Informe anual del tutor

GENERALS

  • Normativa general

Decret 165/2015, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Troncalitat_ Real Decreto 2014

Troncalitat_resum

Protocol per garantir el dret a la dignitat i a la intimitat del pacient, de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (2016).

  • Formacio i supervisió dels residents

Guia de l’Itinerari Formatiu MFiC: document amb informació sobre l’estructura i organització de la UDMN. (català / castellà)

Protocol de supervisió  del resident de l’especialitat de MFiC

La salut del MIR : guia per a tutors i professionals dels centres docents.

Podeu trobar més informació sobre legislació estatal, autonòmica i europea al Canal Salut del Departament de Salut.

Anuncis