Documents

AVALUACIÓ

Full d’avaluació de la rotació

Entrevista tutor-resident (I):    formulari estàndard per enviar a la Unitat Docent

Entrevista tutor-resident (II):  document per guardar al portafoli on es valora el procés d’aprenentatge i adquisicions de competències i habilitats del resident

Informe anual del tutor

GENERALS

  • Normativa general

Decret 165/2015, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Troncalitat_ Real Decreto 2014

Troncalitat_resum

Protocol per garantir el dret a la dignitat i a la intimitat del pacient, de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (2016).

  • Formacio i supervisió dels residents

Guia del Itinerario Formativo MFiC.  document amb informació sobre l’estructura i organització de la UDMN

Protocol de supervisió  del resident_UUDD MFiC

Podeu trobar més informació sobre legislació estatal, autonòmica i europea al Canal Salut del Departament de Salut.

Anuncis