Documents

AVALUACIÓ

Entrevista tutor-resident: formulari disponible al Llibre de l’Especialista en Formació a l’ESPAI TUTOR -RESIDENT per fer la valoració del procés d’aprenentatge, l’adquisició de competències i les habilitats del resident. Se n’han de fer un nombre no inferior a 4 per cada any formatiu.

Directrius per a l’avaluació dels especialistes en formació: BOE-A-2018-5385

GENERALS

  • Normativa general

Decret 165/2015, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Troncalitat_Real Decreto 2014

Troncalitat_resum

Protocol per garantir el dret a la dignitat i a la intimitat del pacient, de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (2016).

  • Formació i supervisió dels residents

Guia de l’Itinerari Formatiu MFiC: document amb informació sobre l’estructura i organització de la UDMN. (català / castellà)

Protocol de supervisió  del resident de l’especialitat de MFiC

La salut del MIR : guia per a tutors i professionals dels centres docents.

Podeu trobar més informació sobre legislació estatal, autonòmica i europea al Canal Salut del Departament de Salut.